Objednávky vyřizuji a odesílám 1x týdně. Děkuji za pochopení

Ochrana osobních údajů GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je maxi BABY&MUM s.r.o., se sídlem Fučíkova 244, 417 42 Krupka, IČ: 02057212, DIČ: CZ02057212, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem , oddíl C , vložka 37331 (dále jen „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:

Obchodní firma: maxi BABY&MUM s.r.o.

Adresa: Topičcská 44, 380 01 Blatná

e-mail: infomaxibaby@gmail.com

telefon: +420 602 640 047

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

plnění právních povinností vůči státu.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 

1. Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje bezpečně vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

zajišťující služby provozování e-shopu Shoptet s.r.o., IČ: 289 35 675 a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.

 

VI. Zpracovatelé osobních údajů

 

1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

společnost Shoptet s.r.o., IČ: 289 35 675

poskytovatel služby SumUp - společnost Smartsupp.com, s.r.o., IČ: 036 68 681

případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

 

VII. Vaše práva

 

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

 

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022